Hjem / Tjenester / Bedriftstjenester

Bedriftstjenester

Tjenester

Psykologsenteret kan bistå din bedrift på områder som oppfølging av ansatte, veiledning av ledere, assistanse i forbindelse med konflikter og arbeidsmiljø, samt utvikling av kurs og undervisning tilpasset arbeidsplassens behov.

Ta kontakt med oss, så finner vi et møtetidspunkt i løpet av noen dager. I det første møtet har vi fokus på å få en oversikt over den aktuelle situasjonen samt utarbeide en felles strategiplan.

Med Psykologsenteret som samarbeidspartner garanterer du din bedrift rask og profesjonell oppfølging av ansatte, og gjennomføring av tiltak tilpasset bedriftens behov.

Oppfølging av ansatte

I de seneste årene har psykiske lidelser og psykologiske reaksjoner i forbindelse med livskriser og omstillinger samt konflikter ved arbeidsplassen vært en av de største årsakene til langtidssykefravær i det norske arbeidslivet. Sykefraværet kan variere mellom ulike arbeidsplasser, men i en bedrift med stor andel sykefravær vil dette representere store menneskelige omkostninger og økonomiske utfordringer. Som arbeidsgiver har du hovedansvar for å tilrettelegge og følge opp sykemeldte på arbeidsplassen. For mange arbeidsgivere kan dette fort bli krevende.

Slik trenger det imidlertid ikke være.

Psykologsenteret har som målsetting å komme tidlig inn i prosesser der psykiske plager, livskriser eller andre belastende forhold medfører at en ansatt står i fare for å bli sykemeldt. Ved å komme tidlig inn i prosessen, har vi erfaring med at den enkelte arbeidstaker kan bli værende i sin jobb. En forutsetning for å få dette til, er en tilpasset individuell oppfølging som kan igangsettes på et tidlig stadium.

Vi kan utarbeide individuelt tilpasset oppfølging i samarbeid både med den ansatte og arbeidsplassen. Psykologsenteret tilbyr kvalifisert kompetanse med fokus på forebygging av stressrelaterte plager og langvarig sykemelding. Vårt fokus er at det er bra for helsa å være i jobb, så lenge forholdene er lagt til rette for det.

Oppfølging av ledere

Ledere på ulike nivåer må forholde seg til mange krav og forventninger samtidig. Gode mellommenneskelige og kommunikative ferdigheter fremsettes som verdifulle og nødvendige lederegenskaper.

Som leder forventes det at du er følelsesmessig robust, målrettet, effektiv, omgjengelig og er god til å håndtere relasjoner. Det sier seg selv at lederrollen derfor fort kan bli svært så krevende.

Gjennom personlig veiledning får lederen hjelp til å ivareta seg selv, sortere og prioritere blant oppgaver og forventninger. Veiledningen skal bidra til at den enkelte leder tilegner seg metoder og redskaper som setter han eller hun i stand til selv å håndtere utfordrende oppgaver i arbeidslivet såvel som på hjemmebane.

Konflikthåndtering

Konflikter på arbeidsplassen er ikke et uvanlig problem. Et hvert samarbeid vil potensielt kunne resultere i konflikter. En konflikt kan representere store belastninger både for organisasjonen og parter som står i konfliktlignede forhold.

Dersom konflikter ikke tas tak i, er risikoen stor for at dette vil gi seg utslag i sykefravær og påfølgende belastninger i arbeismiljøetet. En konflikt vil sjelden gå over av seg selv.

I tilfeller der konflikter får et slikt omfang at man ikke vet hvordan man skal gripe an situasjonen, vil det være naturlig å be om råd og veiledning fra en ekstern part.

Psykologsenteret kan bistå din bedrift i konfliktsituasjoner som oppleves som fastlåste. Vi kan bistå som drøftingspartner, og tilby praktiske redskaper for konflikthåndtering og konfliktforebygging.