Psykologsenteret er en del av det tverrfaglige behandlerteamet i Nordland.

TOO er et tilrettelagt behandlingstilbud for personer over 18 år med angst for tannbehandling (Odontofobi). Ved Psykologsenteret utreder vi om du fyller kriteriene for Odontofobi. Dette skjer gjennom samtale med psykolog og påfølgende diagnostisk intervju/screening. Basert på utredningen blir det gjort en vurdering av om pasienten omfattes av tilbudet, og dermed kan tilbys gratis angstbehandling. 

Tverrfaglige behandlerteam TOO består av psykolog, tannlege og annet tannhelsepersonell. Både den psykologiske behandlingen og tannbehandlingen i Tverrfaglige behandlerteam TOO er gratis. Tannhelsetjenestens kompetansesentre har en sentral faglig rolle og har behandlerteam med spisskompetanse.

Hvem omfattes av tilbudet?
•    Personer som har vært utsatt for grov tortur.
•    Personer som har vært utsatt for overgrep av seksuell karakter eller vold i nære relasjoner.
•    Personer som lider av odontofobi eller annen psykisk lidelse med innslag av odontofobi.

Hvordan få adgang til tilbudet?
Personer over 18 år kan selv ta kontakt med TOO-teamene. I Nordland fylke har vi følgende TOO-team:

•    Saltvern Tannklinikk (Bodø) - telefon: 91 80 95 46

•    Hadsel Tannklinikk - telefon: 91 33 29 45

•    Rana Tannklinikk - telefon: 90 61 53 21 

•   Narvik Tannklinikk - telefon: 95 04 57 85


Gi beskjed om at det gjelder TOO-tilbudet ved kontakt.

Leger, psykologer og annet helsepersonell som kommer i kontakt med pasienter som har vært utsatt for tortur, overgrep eller som kan ha odontofobi, kan henvise til kompetansesenteret, eller til et lokalt Tverrfaglig behandlerteam TOO. 

Informasjon om TOO: Du som fyller kriteriene vil først få angstbehandling. Når pasientene er i stand til å motta tannbehandling, tilbys tannbehandling slik at hen oppnår en akseptabel tannhelse, jamfør God klinisk praksis i tannhelsetjenesten (IS-1589). Behandlingen utføres av Tannbehandlerteam TOO som kan være team med fylkeskommunalt ansatte eller privatpraktiserende tannleger som fylkeskommunen har inngått skriftlig avtale med. Tannbehandlerteam skal være del av et helhetlig tilrettelagt tilbud overfor de aktuelle personene, og ha særskilt kompetanse for å ivareta pasientgruppen.

Tilbudet skal utvikles til en sammenhengende behandlingskjede hvor tannhelsetjenesten sørger for pasienten får rett behandling til rett tid.  

Pasientene får gratis tannbehandling frem til tannsettet er rehabilitert og vedkommende mestrer behandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste. Innenfor ordinær tannhelsetjeneste er ikke tannbehandlingen gratis, men noen behandlinger gir rett til trygderefusjon. Egenbetalingen avhenger av refusjonens størrelse og tannlegens pris. Tannlegene har plikt til å legge ut sine priser på nettstedet Hva koster tannlegen (hvakostertannlegen.no).

For barn og unge under 21 år og andre med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven dekkes TOO tilbudet av fylkeskommunen. Det forventes at spesialister i pedodonti involveres i tilbudet for barn og unge.

Flyktninger og asylsøkere som ikke er utplassert i en kommune, omfattes ikke av tilbudet.